023-NLR-NLR-V-77-Mrs.-V.-M.-GUNASEKERA-Appellant-and-G.-A.-SOMAPALA-Respondent.pdf