082-NLR-NLR-V-23-MUDIANSE-et-al.-v.-SIRIYA-et-al.pdf