041-SLLR-SLLR-1989-V-2-MUDIYANSE-AND-OTHERS-v.-BANDULAHAMY.pdf