056-NLR-NLR-V-24-MUDIYANSE-v.-LOKU-BANDA-et-al.pdf