045-NLR-NLR-V-03-MUDIYANSELAGE-HAMI-v.-APPUHAMY-et-al.pdf