001-SLLR-SLLR-1999-V-3-MUTHBANDA-AND-ANOTHER-v.-GUNARATNE.pdf