073-NLR-NLR-V-06-MUTTAIYA-CHETTY-v.KARUPAIYA-KANKANI.pdf