037-SLLR-SLLR-1980-V-2-MUTTETUWEGAMA-v.-PILAPITIYA-AND-OTHERS.pdf