007-NLR-NLR-V-49-NACHCHIYA-Apellant-and-MOHIDEEN-KADER-Respondent.pdf