041-NLR-NLR-V-27-NALLACARUPPEN-CHETTY-v.-NANAYAKKARA.pdf