034-SLLR-SLLR-1989-V-1-NAMASIVAYAM-v.-GUNAWARDENA.pdf