088-NLR-NLR-V-50-NAMASIVAYM-Appellant-and-SARASWATHY-Respondent.pdf