120-NLR-NLR-V-50-NANAYAKKARA-Appellant-and-ABEYGUNAWARDENE-Respondent.pdf