032-SLLR-SLLR-1989-V-1-NANAYAKKARA-v.-JAYASOORIYA-AND-ANOTHER.pdf