004-SLLR-SLLR-1985-V1-NANAYAKKARA-v.-NAVARATNE.pdf