021-SLLR-SLLR-1985-V1-NANAYAKKARA-v.-UNIVERSITY-OF-PERADENIYA-AND-OTHERS.pdf