006-SLLR-SLLR-1991-V-1-NANAYAKKARA-v.-UNIVERSITY-OF-PERADENIYA.pdf