054-SLLR-SLLR-2003-V-2-NANDAWATHIE-AND-OTHERS-v.-TIKIRI-BANDA-MADUMALALI.pdf