131-NLR-NLR-V-44-NAVARATNE-Appellant-and-JAYATUNGE-Respondent.pdf