060-SLLR-SLLR-2004-V-3-NAVARATNE-v.-PREMARATNE-AND-OTHERS.pdf