047-NLR-NLR-V-06-NILA-HENAYA-v.-DISSANAYAKA-APPUHAMI.pdf