056-SLLR-SLLR-2004-V-1-NISHANTHA-JANAKA-v.-THE-ATTORNEY-GENERAL.pdf