011-SLLR-SLLR-2008-V-2-OMALPE-SOBHOITA-THERO-v.-DAYANANDA-DISSANAYAKE-AND-ANOTHER.pdf