021-SLLR-SLLR-1990-V-1-P.-B.-RATNAYAKE-v.-M.-S.-B.-J.-BANDARA.pdf