045-NLR-NLR-V-78-P.-EDIRISURIYA-Appellant-and-M.-EDIRISURIYA-Respondent.pdf