072-NLR-NLR-V-75-P.-WANIGARATNE-Appellant-and-S.-PALAPITIYA-S.-I.-Police-Respondent.pdf