020-NLR-NLR-V-44-PAGAVATHI-AMMA-v.-THE-CEYLON-LAWYERS-BENEVOLENT-ASSOCIATION.pdf