013-SLLR-SLLR-1995-V-1-PARAKRAMA-v.-BANK-OF-CEYLON.pdf