055-NLR-NLR-V-29-PARAMPALAM-v.-ARUNACHALAM.pdf

Appeal allotted.
1987.
Dalton J,
Parampalamv.
Arunachalam