045-SLLR-SLLR-2003-V-3-PATHMANAYAKY-v.-MAHENTHIRAN.pdf