056-NLR-NLR-V-45-PERERA-v.-PUNCHI-APPUHAMY-et-al.pdf