025-NLR-NLR-V-13-PERIYA-CARPEN-CHETTY-v.-MOHAMADU.pdf