032-NLR-NLR-V-06-PETTACHI-CHETTY-v.-MOHAMADO-YUSOOF.pdf