188-NLR-NLR-V-47-PIYARATNA-NAYAKA-THERO-Appellant-and-DHAMMANANDA-NAYAKA-THERO-Respondent.pdf