041-SLLR-SLLR-1985-V2-PIYARATNA-THERO-v.-JOTHIYA-AND-ANOTHER.pdf