005-SLLR-SLLR-1989-V-2-PIYASIRI-v.-PEOPLES-BANK.pdf