023-SLLR-SLLR-1996-V-2-PIYATHILAKA-AND-2-OTHERS-v.-REPUBLIC-OF-SRI-LANKA.pdf