011-SLLR-1988-V2-PODIHAMY-V.-ELARIS-AND-OTHERS.pdf