032-NLR-NLR-V-25-PONNACHCHY-v.-VALLIPURAM-et-al.pdf