125-NLR-NLR-V-24-POOVILANGAM-CHETTY-v.-ANTHONY.pdf