033-SLLR-SLLR-1991-V-1-PREMADASA-v.-WIJEYEWARDENA-AND-OTHERS.pdf