005-SLLR-SLLR-1990-V-1-PREMANIE-SAMARASINGHE-v.-LEELARAJA-SAMARASINGHE.pdf