038-SLLR-SLLR-1996-V-2-PREMATILAKA-v.-KULARATNE-AND-OTHERS.pdf