019-SLLR-SLLR-1999-V-2-PRIYANI-E.-SOYSA-v.-RIENZIE-ARSECULARATNE.pdf