026-NLR-NLR-V-36-PUNCHI-APPUHAMY-v.-DHARMARATNE.pdf