006-SLLR-SLLR-1999-V-1-PUNCHIHEWA-v.-ABEYWARDENA.pdf