144-NLR-NLR-V-41-PUNCHIMAHATMAYA-v.-THE-ATTORNEY—GENERAL.pdf