016-SLLR-SLLR-2004-V-1-PUWALAWATHIE-PERERA-v.-SOMARATNE-AND-ANOTHER.pdf