045-SLLR-SLLR-2004-V-2-RAJA-NANAYAKKARA-v.-MERCY-JAYASINGHE-AND-OTHERS.pdf