105-NLR-NLR-V-01-RAMALINGAM-v.-RAGUNATHA-KURUKKAL-SAMBANTAR,-Claimant.pdf